Curated by Tomohito Ishii

@ XYZ collective. 2013

Artists: Yutaka Aoki, Tomohito Ishii, Yoichi Umetsu, Chinpei Kusanagi, Kazuna Taguchi

Books: Tsutsui Hiroki, Tomohiro Masuda, Keisuke Mori

Photo by Mie Morimoto

Operator: Tomoko Minowa

Director: Cobra, Soshiro Matsubara